• Forslag til vedtagelse under fagpolitiske prioriteringer

.

De af HB allerede afsatte 3.2 mio. kr. over to år taget fra formuen til rekruttering prioriteres således, at der i stedet oprettes en enkelt projektansættelse på to år med den opgave at koordinere den samlede indsats med rekruttering, fastholdelse, organisering mv.

De resterende midler afsættes til tabt arbejdsfortjeneste og øvrige udgifter i forbindelse med det praktiske arbejde til tovholdere for og aktive i freelanceklubber, den konkrete rekrutteringsindsats på uddannelserne, opsøgende arbejde i bl.a. produktionsmiljøet, kontorfællesskaber/tegnestuefællesskaber og andre steder, hvor freelancere og selvstændige har deres gang, og styrkelse af samarbejdet mellem fastansattes TR’er og freelanceklubberne.

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de relevante specialgruppers bestyrelser til at formulere en konkret strategi for og kontrol med arbejdets udførelse og opfyldelse af målsætningerne i freelancestrategien. På den måde sikres det, at alle relevante specialgrupper har indflydelse på midlernes anvendelse. 

Motivation:

Vi mener, at det konkrete arbejde med organisering og rekruttering skal varetages af dem, som allerede har kompetencerne, erfaringerne og kontakten til medlemmer, studerende og potentielle medlemmer.

Organisering og rekruttering fungerer kun i praksis, hvis der sker med tæt forbindelse til og dialog med de behov, frustrationer og udfordringer, folk kæmper med i dagligdagen. Der er akut behov for udbredelsen af konkrete, aktive og inkluderende organiseringsformer lokalt og for at styrke samarbejdet mellem freelanceklubberne og de fastansattes TR’ere.

Det er i alles interesse, at freelancernes vilkår bliver forbedret, herunder for at undgå yderligere medlemsflugt og prekarisering af mediearbejdsmarkedet og for at hæve organiseringsgraden blandt de mange forskellige typer af freelancere og selvstændige, som leverer arbejdskraft på løse vilkår i vores branche.

Samtidig opnås en synergi ved en forventning om et øget medlemsantal til gavn for DJ´s økonomi, hvilket i forvejen er formålet med at afsætte midlerne.

Baggrund:

FreelanceGruppen har igennem flere år etableret faste samarbejder med en række uddannelsesinstitutioner, herunder DJMX, RUC og SDU. FreelanceGruppen har haft konkret succes med at hæve honorarer for freelancere via klubarbejde på Dagbladet Information og Soundvenue.

Det er et stort arbejde at organisere medlemmer og facilitere undersøgelser, udtage fælles krav til overenskomstforhandlinger og at involvere de mange freelancere i faglige aktioner, som kan forbedre forholdene på deres arbejdspladser.

Det er et arbejde, som flere af de fagligt aktive har udført stort set ulønnet gennem årene. Men vi har gjort det, fordi det skaber konkrete resultater. Og det er et arbejde, som ikke afhænger af fortolkning af EU-lovgivning.

Freelancegruppen.dk